Inspiration

Jeg maler Humør-Ikoner. Det er spirituelle billeder, som jeg kanaliserer fra Universet. Beskederne kommer ofte til mig, lige før jeg vågner om morgnen. Beskederne kommer som lysende klare billeder, eller som en film, der bliver vist for mig. På samme måde åbnes der for min spirituelle kanal, når jeg mediterer. I perioder maler jeg og tolker min verison af Tarot Kort.

Jeg maler personlige Sjæls Humør-Ikoner. Portræt af din sjæl, sammen med din Engel, der beskytter dig. Din Skytsengel. Jeg får beskeder til dig, mens jeg maler sjælsportrættet, jeg noterer beskederne til dig.

Inspirationen er min livsrejse. Det er sjælens lys jeg maler, sjælens tavse sprog, sådan som jeg sanser og opfatter sjælen i farver og glimt.

Lytter indad og lader penslen og farverne udtrykke billedet udad.

Det er mit håb at beskueren opdager og genkender noget af sig selv i farverne, samspillet mellem farverne og stregerne. Eller det der er mellem stregerne.

Hvordan håndterer vi mennesker livets forskellige stadier og situationer? Humør-Ikonerne er mit bud på sjælens tavse sprog i Kærlighed, Tro, Håb, Glæde, Sorg og Smerte.

Jeg interesserer mig især for

—————————————————————————————————————-

I paint Mood Icons, these are spiritual paintings, that I channel from the Universe. The messages often comes to me, in the morning , just before I wake up. The messages comes as bright clear pictures, ore as a movie, that is shown to me. In the same way, my spiritual channel opens when I meditate. At times I paint and make my version of Tarot Cards.
I paint personal Soul Mood Icons. It is a portrait of your soul, along with your angel who protects you. Your Guardian Angel. I get messages for you, while I am painting the portrait of your soul, I note the messages for you.

The inspiration is my path in life. I paint the light of the soul, the silent language af the soul, as I sense and perceive the soul in colors and glimpeses.

I listen inwards and let the brush and the colors express the image outwards.

I do hope, the viewer discovers and recognizes something by her/-himself in the colors, in the interaction between the colors and the lines.

How do we as people handle the stages of life and situations ? The Mood Icons are my command of the Silent Language of the Soul in Love, Faith, Hope, Joy, Sorrow and Pain.